Villkor och bestämmelser

www.spain-holiday.com härefter benämd "This Site", är en del av Spain Holiday Online Rentals S.L. vilket är ett spansk lagligt registrerat företag i Malaga, Spanien. Företagets registreringsnummer är: ES-B92802479.

Gällande lagstiftning

Villkor och bestämmelser lyder under Spansk lag och användare och annonsörer på "This Site" accpeterar helt Malagas tillämpling av Spansk lagstiftning.

En förutsättning för användare av "This Site" är att "This Site" inte nyttjas för något olagligt ändamål eller syfte som inte är i överenstämmelse med dessa Villkor och bestämmelser eller andra lagar och förordningar.

Klicka här för -> Villkor och bestämmelser för användare av "This site"

Klicka här för -> Villkor och Bestämelser för uthyrare på "Spain-Holiday"

Villkor och bestämmelser för användare av "This site"

1. Personligt nyttjande

"This Site" får enbart användas för att söka ägare till semesterbostäder för uthyrning och för att att göra förfrågningar till ägare av uthyrningsbostäder. Bostadssökande betalar inte för sin tillgång till "This Site" och "This Site"kan endast användas för kontakt med våra bostadsuthyrare avseende bostadens lämpligthet för semesteruthyrning. Användning av "This Site" för annat ändomål än förfrågningar och uthyrning av bostad för semesterboende är inte tillåtet. När en förfrågan görs via "This Site" lagras Din emailadress i vår databas och vi förbehåller oss rätten att sända Dig ett eller flera email om året med kommersiell information relaterad till vår verksamhet. Du kan när som helst avböja denna service och Din emailadress blir då borttagen från vår databas.

2. Krav på information om uthyrningsobjekt och bostadsägare

"Spain Holiday" åtar sig inget ansvar för priser, foton eller annan information tillgänglig på "This Site". Noggrannheten av uthyrningsobjektens beskrivning, priser, foton och bokning vilar helt på uthyraren eller dennes ombud. "Spain Holiday" har inget ansvar för priser och annan information given av individuella uthyrare. Därför ansvarar Du som söker semesterbostad själv får att den information som uthyraren ger är rättvisande. "Spain Holiday" är inte ansvarig för fel, missledande information, foton eller andra uppgifter som uthyraren eller uthyrarens ombud förmedlar på "This Site".

3. Ansvar

Användande av "This Site" innebär att Du godtar att inte ställa "Spain Holiday" till svars för någon förlust eller skada som är en följd av att gällande Villkor och bestämmelser inte fullgörs eller som följd av annan förpliktelse som Din användning av "This Site" medför. "Spain Holiday" är därför inte skyldig att kompensera Dig för någon sådan förlust eller att erbjuda återbetalning för någon skada /förlust som Du kan ha åsamkats som följd av förhyrning av bostad på "This Site".

4. Upphovsrätt

Innehåll och mjukvara använd på "This Site" är upphovsrättsskyddad. För annat än personligt bruk får "This Site"inte användas eller kopieras utan skriftlig tillstånd av "Spain Holiday" eller den person/organisation som tillhandahåller information på "This Site".

Villkor och bestämelser för uthyrare på "Spain-Holiday"

5. Upphovsrätt

Uthyraren garanterar sin upphovsrätt till det fotografiska och skrivna material (nedan kallad Materialet) som delges "Spain Holiday", eller är auktoriserad av ägaren till upphovsrätten att ge "Spain Holiday" tillstånd att använda Materialet. Uthyraren tilllåter "Spain Holiday" att utan royalty/licenskostnad använda Materialet för marknadföring. Uthyraren förbinder sig vidare att avstå från kompensation från "Spain Holiday" för all sådan kostnad/förlust eller ansvar (inklusiv legala kostnader) som "Spain Holiday" kan ådrar sig genom brott mot upphovsrätten till Materialet. Uthyraren är införstådd med att fotografiskt och skrivet material från någon del av "This Site" inte får bli återgivet utan tillstånd av ägaren till upphovsrätten.

6. Design och Layout

"Spain Holiday" kan inte ställas till ansvar för förlust eller skada avsende design av layouten eller för förändringar av fotografier eller text som tillhandahållits av annonsören. "Spain Holiday" förbehåller sig rätten att bestämma den slutliga design layouten av en annons på "This Site", inkluderande rätten att redigera text, komplettera layouten och fotografier som avses läggas in på annonsörens databas.

7. Annonsörens ansvar

I det fall en annonsör är utsatt för bedrägeri så kan "Spain Holiday" inte ställas till ansvar av annonsören. "Spain Holiday" garanterar inte att funktionen av "This Site" förblir avbrottsfri eller fri från fel. "Spain Holiday" kan därutöver i ingen situation ställas till ansvar av annonsören för direkta eller indirekta skador, inkluderande inkomstbortfall, avseende alla ansvarssituationer, inkluderande men inte begränsat till, "Spain Holidays" produktansvar. <br/ >Annonsören är ekonomiskt ansvarig för hyresgästen förlust om annonsörens email konto har blivit hackad. Pengar måste återbetalas, eller tas annonsörens annons bort/offline.

8. Annonsering av flera bostäder

En bostadsannons på "This Site" ska endast avse en bostadsenhet och inte flera enheter, och får inte utgöra ett generellt exempel på bostäder i en viss region. Endast en bostadsenhet får presenteras i varje annons såvida inte särskilt tillstånd givits. "Spain Holiday" förbehåller sig rätten att ändra uthyrningsannonser som inte följer denna policy.

9. Uppsägning av annons

Om "Spain Holiday" mottager klagomål från hyresgäster beträffande en uppenbart missledande annons avseende en bostad eller dess omgivning eller om "Spain Holiday" mottager upprepade klagomål på en ägare/uthyrare, så förbehåller sig "Spain Holiday" rätten att omedelbart ta bort denna annons och avsluta detta konto och att ej återbetala gjord betalning. Om en annonsör har för avsikt att inkludera ovidkommande material i databasen eller vid upprepade tillfällen missbrukar online systemet så har "Spain Holiday" rätten att avvisa en sådan annons och ställas utan ansvar för varje kostnad som föranleds därav. Annonsörer kan ta bort sin annons från "This Site" före låptidens utgång, och detta vill ske så snart uthyraren via email har givit "Spain Holdiay" formellt besked därom med angivande av ägarens ID, telefonnummer eller lösenord. Tyvärr kan i såna situationer en återbetalning inte ske.

10. Kommunikation

För att bibehålla en konstant och hög servicenivå kräver "This Site" att alla annonsörer är tillgängliga för att besvara förfrågningar på telefon eller via email. Om en annonsör inte är nåbar under mer än en vecka ber vi att ett meddelande lämnas på en telefonsvarare eller att ett besked lämnas på angivet emailkonto. Om inget av dessa alternativ är möjligt ber vi uthyraren att kontakta vår kundservice så att annonsen kan temporärt hållas vilande. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt hålla en annons vilande om en uthyrare inte kan kontaktas inom en vecka. "Spain Holiday" kommer att kontakta annonsören per telefon eller via email för reaktivering av annonsen vid uthyrarens återkomst. Vänligen notera att vi erbjuder en SMS text service som förmedlar förfrågningar till uthyrarens mobiltelefon när tillgång till email saknas.

11. Externa länkar

Länkar till en annan annons, webbsida, eller e-mailadress accepteras bara om en länk placeras tillbaka till "Semesterbostad-Spanien.se" från din webbsida, blogg eller liknande. Om en annonsör lägger till en länk eller e-mailadress utan tillstånd, eller återinför en länk eller e-mailadress till sin annons efter den har borttagits, förbehåller vi oss rätten att annullera annonsen utan ersättning.

12. Betalning

När annonsen aktiverats online så har Du tio dagar att göra Din betalning. Betalning online med betal-/kreditkort sköts av WorldPay. Om betalning sker med kredit kort så sker detta över en helt säker krypterat SSL linje. Om betallning inte kan ske med kort, kan betalning ske med banköverförning, vilket dock som regel är en långsammare och dyrare metod. Betalningsinformation kan du alltid finna på ditt konto under länken "Betalning". "Spain Holiday" informerar dig när det är dags att förnya din annons.

13. Återbetalningsbestämmelser

"Spain Holiday" erbjuder en annons service snarare än en fysisk product varför och igen prövotid erbjuds. Vi kompenserar inte heller för annonser vars låptid har gått ut eller som tas bort innan löptidens utgång.

14. Ändring av prissättning och villkor

"Spain Holiday" förbehåller sig rätten att ändra priser och villkor utan varsel. Förändring av priser tillämpas omedelbart för nya annonsörer och i samband med förlägning för existerande kunder.

15. Äganderätt

"Spain Holiday" kräver att alla ägare bevisar äganderätt till sin egendom i form av en fastighetsbeteckning, lagfart, elräkning eller liknande.

Legalisera din soanska uthyrningsverksamhet

Spanska myndigheterna kräver nu att bostadsägare registrerar sina bostäder för korttidsuthyrning. Varje kommun har sina egna regler att följa. Vi uppmanar dig starkt att fråga hur du kan lagligt driva din uthyrningsverksamhet i din kommun.
För fritidshus i regionen Katalonien, vänligen läs denna artikel. .

X
Vinn 750€ i presentkort inför din nästa semester i Spanien!
Sign up for our newsletter and you could win 750€ off your next Spain Holiday. Choose from over 7500 properties.

 Vinn 750€ i presentkort inför din nästa semester i Spanien!